Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo !

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu
Telefon:  


centrala: (23) 679 11 14 


 email:  sekretariat@pgkimraciaz.plJesteśmy do Państwa dyspozycji każdego dnia od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 - 15:30 .Pomożemy Państwu wypełnić niezbędne wnioski, wyjaśnimy wątpliwości, postaramy się, abyście Państwo mogli w krótkim czasie załatwić wszystkie interesujące Was sprawy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub drogą e-mailową pod adresem:sekretraiat@pgkimraciaz.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacją obowiązków statutowych spółki polegających w szczególności na dostarczeniu wody i odbioru ścieków oraz do wykonania zleconej usługi.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Miasta/Urzędu Gminy, innych urzędów miasta/gminy, komornikowi sądowemu, sądom, inspektoratowi ochrony środowiska oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnego Wody Polskie.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie ich spowoduje brak możliwości zawarcia umowy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Biuletyn Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)


W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)


Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).


  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)


Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów. 

metryczka


Wytworzył: Przemysław Jasiński (17 października 2016)
Opublikował: Przemysław Jasiński (17 października 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Przemysław Jasiński (4 czerwca 2018, 13:28:18)
Zmieniono: zmiany stylistyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25626